Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2012

Datum:            Woensdag 31 oktober 2012
Aanvangstijd: 20.00 uur
Locatie:          Café Dwaesj

Hierbij  nodig ik u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Diegenen die, onverhoopt, niet aanwezig kunnen zijn, kunnen een ander, stemgerechtigd lid van de vereniging, schriftelijk machtigen namens hen te stemmen. Deze volmacht moet echter vóór aanvang van de vergadering bij tekening van de presentielijst bij de secretaris worden ingeleverd. Verder kan een stemgerechtigd lid van de vereniging maximaal 2 stemmen bij volmacht uitbrengen.

Eenieder die zich graag voor een bestuursfunctie kandidaat wil stel kan dit doen met inachtneming van de statuten: uiterlijk 7 dagen voor de vergadering levert een kandidaat zijn voorstel bij het bestuur in, ondertekend door vijf leden.

Hoogachtend,

Gerard Kwant, secretaris

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen vorige vergadering.
 3. Benoeming bestuursleden (zie hieronder).
 4. Toelichting stand van zaken en gevoerde beleid, door de voorzitter.
  1. Voorstel Grote Club Actie in contributie op te nemen
 5. Afhandeling financiële verantwoording
  1. De balans wordt tijdens de ALV ter inzage verstrekt.
 6. Vaststelling begroting
  1. De begroting wordt tijdens de ALV ter inzage verstrekt.
  2. Vaststelling van de contributie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Voorstel samenstelling bestuur
Conform artikel 7 lid 4 van de Statuten van Handbalvereniging Sittardia wordt de voordracht gedaan om de volgende personen te benoemen in het bestuur van de Vereniging:
Voorzitter:                          Raymond Bartholomeus
Penningmeester:               Anita Leinders
Technische commissie:    Raymond Bartholomeus
Geen portefeuille              Marlies Renkens

Geef een reactie

 • FMWorld-federico-mahora-fmgroup-fmpoint-logo
  sponsorklikslider